Política de privacitat

Funeraria Santa Coloma SL (amb la seva marca comercial AURENS) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals Funeraria Santa Coloma SL , és responsable i compleix la normativa esmentada.

Funeraria Santa Coloma SL , només obtindrà les dades personals per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web d’Funeraria Santa Coloma SL , l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Funeraria Santa Coloma SL , els canvis que s’hi produeixin.

Per això, Funeraria Santa Coloma SL , informa els usuaris de tots els detalls relacionats amb la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Funeraria Santa Coloma SL
Avda. Francesc Macià, 7
08921 SANTA COLOMA DE GRAMANET
(BARCELONA)
N.I.F.- B – 58.464.546

DADES DE CONTACTE:
93 466 00 57

AVÍS LEGAL

FINALITAT
ENVIAMENT DE

FINALITATS QUE FAN QUE L’USUARI FACILITI LES SEVES DADES PERSONALS. L’EXECUCIÓ I/O MANTENIMENT DE QUALSEVOL RELACIÓ CONTRACTUAL, I/O GESTIÓ D’UN SERVEI.

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ES CONSERVARAN MENTRE ES MANTINGUI LA RELACIÓ MERCANTIL, I L’INTERESSAT NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ O, COM A MÀXIM, DURANT UN TERMINI DE 2 ANYS A PARTIR DE L’ÚLTIMA CONFIRMACIÓ DEL SEU INTERÈS.

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS DEL SEU INTERÈS RELACIONATS AMB ELS SERVEIS FUNERARIS PER QUALSEVOL MITJÀ, INCLOSOS ELS ELECTRÒNICS (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM SMS, TELÈFONS MÒBILS, ETC.).

CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I VALORACIÓ I MANTENIR-LO AL DIA D’ACTIVITATS, NOTÍCIES, OFERTES ESPECIALS I PROMOCIONS DEL SEU INTERÈS RELACIONADES AMB ELS SERVEIS FUNERARIS.

ANÀLISI DEL PERFIL PER BUSCAR CONTINGUTS QUE SIGUIN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES D’ANÀLISI DE PERFILS PER REALITZAR PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS ÉS EL CONSENTIMENT EXPRÉS DEL MATEIX INTERESSAT O, SI ESCAU, L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE I/O SERVEI.
EN QUALSEVOL MOMENT ES PODRÀ EXERCIR EL DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA.

DESTINATARIS

LES DADES ES COMUNICARAN A ALTRES EMPRESES DEL GRUP EMPRESARIAL ÁLTIMA AMB FINALITATS ADMINISTRATIVES INTERNES, D’ACORD AMB L’INTERÈS LEGÍTIM DEL RESPONSABLE, QUAN EL TRACTAMENT SIGUI NECESSARI PER AL COMPLIMENT D’UN CONTRACTE, INCLOSA UNA PRESTACIÓ DE SERVEI.

Funeraria Santa Coloma SL , POT COMPARTIR DADES PERSONALS AMB ALTRES EMPRESES RELACIONADES AMB ELS SERVEIS FUNERARIS QUAN S’HAGI AUTORITZAT EXPRESSAMENT PER A AIXÒ.

Funeraria Santa Coloma SL , TAMBÉ PODRÀ COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A Funeraria Santa Coloma SL , SEGUINT LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DERECHOS

L’USUARI TÉ DRET A:

  • SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE ES TRACTEN I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT.
  • SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ESCAU, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT AMB LES QUALS ES VAN RECOLLIR.
  • SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.
  • OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN ESCAIGUI. EN AQUEST CAS ES DEIXARAN DE TRACTAR LES SEVES DADES, LLEVAT DE SI HI HA MOTIUS LEGÍTIMS PER FER-HO.
  • DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I S’EFECTUÏ PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN DE FORMA ESTRUCTURADA, D’ÚS COMÚ I DE LECTURA MECÀNICA.
  • DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT DONAT.
  • DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’USUARI POT EXERCIR ELS DRETS ANTERIORMENT INDICATS A TRAVÉS DE LA SEGÜENT ADREÇA DE CORREU POSTAL O ELECTRÒNIC I, EN QUALSEVOL CAS I DE MANERA PRÈVIA, HAURÀ D’ACREDITAR LA SEVA IDENTITAT

A/ DEPARTAMENT RESPONSABLE RGPD
Avda. Francesc Macià 7
08921 SANTA COLOMA DE GRAMANET.

TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ REALITZADA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: protecciondatos@funerariasantacoloma.com

 

 

Funeraria Santa Coloma SL , li garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, però en cas de no facilitar determinades dades o les respostes a preguntes que se li formulin en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, és possible que no pugui accedir a determinats serveis la prestació dels quals exigeix disposar de les dades de caràcter personal. En aquest cas Funeraria Santa Coloma SL , informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.