Avis legal

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I DEL SEU CONTINGUT

FUNERARIA SANTA COLOMA SL amb CIF B-58464546, domiciliada a Avda. Francesc Macia, 7. (08921) Santa Coloma de Gramanet i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 35.981, foli 164, full núm. B-273.331, informa els usuaris de la pàgina web http://www.funerariasantacoloma.com, de la qual és titular, de les seves Condicions d’accés i ús.

L’accés a qualsevol pàgina web titularitat Funeraria Santa Coloma SL i el seu ús suposa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de les presents Condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment que l’usuari accedeixi a qualsevol de les pàgines web esmentades. Aquestes Condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús dels llocs web que Funeraria Santa Coloma SL posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web Funeraria Santa Coloma SL es pot regir, a més, per condicions particulars previstes en cada cas, que es consideraran acceptades pel mer ús d’aquests serveis.

Quan l’usuari accedeix als llocs web Funeraria Santa Coloma SL confirma haver llegit aquest avís legal. Els llocs web Funeraria Santa Coloma SL estan destinats a usuaris majors d’edat. Funeraria Santa Coloma SL no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el cas que la totalitat o part dels continguts de les pàgines Funeraria Santa Coloma SL es considerin il·legals a països diferents d’Espanya, queda prohibit accedir-hi.

COPYRIGHT

Els llocs web Funeraria Santa Coloma SL es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda als llocs web Funeraria Santa Coloma SL, entre d’altres, el disseny gràfic, els dibuixos, els logotips, les imatges, els índexs, els textos, els àudios, els vídeos, el programari, el disseny i els signes identificatius, així com els seus codis font, l’estructura de navegació, les bases de dades i tots els elements que contenen són titularitat del FUNERARIA SANTA COLOMA SL, excepte els continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir a través d’enllaços.

En cap cas l’accés a les pàgines web Funeraria Santa Coloma SL i el seu ús per part dels usuaris no es podrà considerar que concedeix una llicència d’ús ni un dret a cap actiu Funeraria Santa Coloma SL o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, transmissió ni cap tipus de renúncia als drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a Funeraria Santa Coloma SL l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda a les pàgines web Funeraria Santa Coloma SL, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials que s’hi inclouen, per a qualsevol fi i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa del FUNERARIA SANTA COLOMA SL, o l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web Funeraria Santa Coloma SL, la seva modificació o la supressió de dades, així com la lesió dels Drets de propietat intel·lectual o industrial Funeraria Santa Coloma SL donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els usuaris d’aquests llocs web ho són sota la seva responsabilitat, i en accedir-hi accepten utilitzar-los segons les lleis i els usos de tràfic, i hauran de respondre davant Funeraria Santa Coloma SL o d’altres empreses per qualsevol dany que es pugui produir com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés als llocs web Funeraria Santa Coloma SL com l’ús que pugui fer-se de la informació que hi contenen és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Funeraria Santa Coloma SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

Funeraria Santa Coloma SL no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se ni de cap dany o perjudici que pugui causar-se al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers o als documents que s’hi emmagatzemen com a conseqüència de l’accés a les pàgines web Funeraria Santa Coloma SL o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi inclouen.

Funeraria Santa Coloma SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Funeraria Santa Coloma SL i el propietari de la pàgina web on s’inclogui, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o dels serveis oferts.

Així mateix, Funeraria Santa Coloma SL no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou tota responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

Funeraria Santa Coloma SL no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o dels serveis continguts a les seves pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, els requisits legals d’informació.

Funeraria Santa Coloma SL es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o de les informacions que s’ofereixen, de la seva presentació o localització i de les Condicions generals d’accés i ús.

PROTECCIÓ DE DADES

Funeraria Santa Coloma SL, com a titular dels seus llocs web, informa els usuaris que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus llocs web, tret que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, Funeraria Santa Coloma SL respecta la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals, i per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

Les dades personals dels usuaris dels llocs web Funeraria Santa Coloma SL només s’obtindran per tractar-les quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes amb les quals s’hagin recollit. Quan es recullin dades personals a través dels llocs web Funeraria Santa Coloma SL, s’informarà prèviament l’usuari, de manera clara i inequívoca, de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

L’usuari haurà de visitar la Política de privacitat Funeraria Santa Coloma SL, on trobarà informació detallada respecte a la protecció de dades.

SERVEI DEL BUTLLETÍ

Sempre que l’usuari vulgui subscriure’s al servei del butlletí Funeraria Santa Coloma SL, haurà de proporcionar les dades de caràcter personal que se li demanin expressament, en qualsevol cas, les mínimes i imprescindibles per a l’enviament del servei, que en aquest cas s’utilitzaran únicament amb les finalitats d’aquests serveis. En qualsevol cas, la informació que pogués rebre l’usuari a través del sistema del servei del butlletí serà fàcilment identificable com a tal.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web Funeraria Santa Coloma SL es regiran per la legislació espanyola. FUNERARIA SANTA COLOMA SL, i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web Funeraria Santa Coloma SL es considerarà cedida a FUNERARIA SANTA COLOMA SL, a títol gratuït.

La presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment es podrà realitzar a través de l’apartat de contacte del web http://www.funerariasantacoloma.com/es/contacto/.