Avis legal

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  considera com a objectiu bàsic garantir la privacitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris recaptats a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades (d'ara endavant, les "Dades de Caràcter Personal"). Amb l'objecte d'assegurar tal objectiu i de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat la present política de privacitat (d'ara endavant, la "Política"), en la qual, posem de manifest i ens comprometem a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria. La present Política tracta les següents qüestions:

  • Titularitat del fitxer
  • Recollida i Tractament
  • Utilització de Cookies
  • Links
  • Cessió i/o Comunicació d'Informació
  • Serveis de "newsletters" i promoció de productes i serveis
  • Mesures de Seguretat
  • Exercici dels drets d'accés, modificació i rectificació
  • Opcions personals
  • Canvi de normativa

Així doncs, i en compliment de la Llei 15/1999, de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en concret de conformitat amb el seu article 5, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, per mitjà del present document, FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL li adverteix dels següents extrems:

1. TITULARITAT DEL FITXER
FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  societat de nacionalitat espanyola amb domicili a Avda. Francesc Macia, 7. 08921 Santa Coloma de Gramanet, NIF B58464546, és l'entitat titular del fitxer al que s'incorporen les seves Dades de Caràcter Personal, així com la responsable del tractament dels mateixos.

2. RECOLLIDA I TRACTAMENT
Dades de Caràcter Personal. FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  podrà requerir-li a través de formularis online Dades de Caràcter Personal. Entre les Dades de Caràcter Personal que, en funció de cada cas, podrem demanar-li que ens siguin facilitats figuren, els següents:

Nom i Cognoms
Adreça
Sexe
Correu electrònic
Telèfon

Les Dades de Caràcter Personal s'incorporaran a un fitxer automatitzat que podrà estar situat dins de la Unió Europea i que complirà amb les exigències de la legislació vigent aplicable a Espanya (d'ara endavant, el "Fitxer de Dades de Caràcter Personal"). L'existència i característiques del Fitxer de Dades de Caràcter Personal ha estat comunicada a l'Agència de Protecció de Dades. Finalitat. Les Dades de Caràcter Personal seran objecte de tractament automatitzat per part de FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL . La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal consisteix en:

L'execució i el manteniment de qualssevol relacions contractuals que poguessin mantenir FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  i l'Usuari i/o, si escau, l'execució, gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de GIC que anessin sol·licitats per aquests. L'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els mateixos i l'enviament d'actualitzacions.

L'enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació tècnica, operativa, publicitària, promocional o autopromocional de productes i/o serveis.

La realització d'estudis interns sobre dades demogràfiques, interessos i pautes de comportament dels Usuaris. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'Usuari no queda obligat a contestar. Encarregats del Tractament: FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  podrà contractar amb qualsevol persona física o jurídica perquè, només o conjuntament amb uns altres, tracti les Dades de Caràcter Personal per compte de FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL . En tal cas, FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  regularà contractualment amb dites terceres persones l'ús i la confidencialitat de les Dades de Caràcter Personal, de conformitat amb el que es disposa en aquesta política i en la legislació aplicable. Consentiment: Mitjançant la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis online que incorporin Dades de Caràcter Personal, l'Usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les Dades de Caràcter Personal subministrats siguin incorporats al Fitxer de Dades de Caràcter Personal, sent objecte de tractament automatitzat per FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  de conformitat amb la present Política. Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible obtenir aquesta informació sempre amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les Dades de Caràcter Personal puguin ser objecte de tractament automatitzat segons el previst en la present Política. Sempre que FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  li sol·liciti Dades de Caràcter Personal, inclourà un enllaç ("link") vinculat a la present Política amb el propòsit de fer-li partícip dels seus drets i obligacions en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal. Qualsevol circumstància del tractament de les Dades de Caràcter Personal sol·licitats, diferent de les especificades en la present Política, els serà expressament comunicada.

3. COOKIES

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  fa servir cookies, petits arxius de text que es troben al disc dur de l'ordinador de l'Usuari, que arxiven informació sobre l'ús que es fa d'un determinat lloc web, amb la finalitat d’oferir-li una navegació més àgil i personalitzada. Les cookies només pot llegir-les el servidor que les hi ha col·locades i no poden executar cap programa o virus.

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  fa servir cookies de sessió, que permeten a l'usuari de navegar pel lloc web i garantir-li un accés correcte a les diferents àrees del lloc web; aquestes cookies s'eliminen un cop la sessió de l'usuari finalitza.

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  també fa servir cookies analítiques, instal·lades per Google Analytics, un servei prestat per Google Inc., empresa de Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Les cookies utilitzades per Google Analytics analitzen estadísticament i anònimament l'ús que els usuaris fan del lloc web. Per a la instal·lació d'aquest tipus de cookies caldrà que l'usuari hi mostri el seu consentiment. Google transmetrà i arxivarà directament la informació generada per aquestes cookies (incloent-hi la seva adreça IP), si escau, als seus servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació pel compte de FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  amb el propòsit d'analitzar l'ús del seu lloc web i d'elaborar informes d'activitat de caràcter estadístic, com ara origen de les visites, seccions més visitades, etc. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació o bé quan aquests tercers processin la informació pel compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de les quals disposi Google.

Si desitja obtenir més informació sobre les cookies utilitzades pel servei de Google Analytics,  cliqui aquí.

Així mateix, Google Analytics ha desenvolupat una eina que l'Usuari pot instal·lar al seu navegador en cas que no vulgui ser rastrejat per les seves cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
També pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per obtenir més informació sobre el funcionament i el control de les cookies. L'Usuari pot rebutjar el tractament de les dades o de la informació seleccionant la configuració apropiada al seu navegador i indicant-hi que rebutja l'ús de cookies.

En cas de dubte o de controvèrsia respecte de la nostra Política de privacitat i protecció de dades, així com sobre l'ús de cookies, podrà posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà de l'adreça de correu electrònic següent:  info@funerariasantacoloma.com

4. LINKS
El present lloc web inclou hipervincles ("links") que li permeten traslladar-se a altres pàgines o llocs web. FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  no assumeix responsabilitat alguna quant a la política de protecció de dades que pogués haver-se adoptat en els mateixos, aconsellant als usuaris indaguin el contingut de la mateixa. En qualsevol cas, els usuaris són plenament conscients que la present Normativa s'aplica única i exclusivament a la informació recollida en el present lloc web.

5. SERVEI DE NEWSLETTER I PROMOCIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

Sempre que l'Usuari desitgés subscriure's al nostre servei de newsletter i promoció haurà de proporcionar les Dades de Caràcter Personal que se li requerissin, en qualsevol cas els mínims i imprescindibles per a l'enviament de publicitat, els quals seran únicament utilitzats amb les finalitats a les quals tals serveis responen. En qualsevol cas, la publicitat que pogués rebre a través del present sistema serà fàcilment identificable com a tal. En qualsevol moment podrà manifestar la seva voluntat de no rebre publicitat mitjançant l'enviament d'una comunicació en aquest sentit a l'adreça de correu electrònic info@funerariasantacoloma.com

6. MESURES DE SEGURETAT
FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades de Caràcter Personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos. Això no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

7. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL , podran dirigir-se a aquesta, com a responsable del fitxer que conté les seves Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició respecte de les dades incorporades en el fitxer. Donat el caràcter tant personal d'aquests drets, serà necessari que l'afectat acrediti la seva identitat enfront de FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL , i FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  es reserva la facultat d'adoptar les mesures que fossin pertinents amb l'objecte de verificar la seva identitat el dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'afectat podrà optar per un o varis dels següents sistemes de consulta del fitxer:

L'enviament d'un correu electrònic a  info@funerariasantacoloma.com comunicació per escrit dirigida a: Departament de màrqueting, FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, Avda. Francesc Macia, 7. 08921 Santa Coloma de Gramanet
Telefònicament, al següent número: 93 466 00 57.

Una vegada que resulti comprovada la seva identitat, FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  procedirà a notificar-li la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, vostè podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació. Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, de conformitat a les següent previsions, sempre que vostè considerés que les seves Dades de Caràcter Personal recollits en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. Si tal fos el cas, podrà exercitar-los mitjançant d'algun dels mitjans previstos amb anterioritat. Una vegada verificada la seva identitat, FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la seva sol·licitud.

8. OPCIONS PERSONALS
​​En qualsevol cas, s'informa als usuaris que no serà possible la cancel·lació total de les seves dades, tret que es pretengui la baixa lícita dels mateixos, quan es tracti de comunicacions relatives als nostres propis serveis, atès que en elles es conté informació rellevant per al manteniment i integritat de l'operativitat del nostre sistema.

9. CANVI DE NORMATIVA
FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL  es reserva el dret de modificar la present Política amb l'objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les quals poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics corporatius. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que fos necessària en el nostre lloc web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés otorgat amb conformitat als termes de la present Política. Qualssevol dubtes, preguntes o comentaris que pogués albergar amb referència a la present Normativa, no dubti a fer-nos-les saber dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@funerariasantacoloma.com 

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, compleix els requisits que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades personals (LOPD). Respecte a això es pot consultar "Avís legal" i "Avís" a www.santacoloma.es

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, protegeix les dades personals segons el que estableix la LOPD i el reglament de mesures de seguretat que la desenvolupa. FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, garanteix la confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

A les dades personals obtingudes s'aplicarà un tractament automatitzat i s'incorporaran als fitxers corresponents automatitzats per FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, amb la finalitat de mantenir la relació entre les parts i la gestió i administració de l'ESPAI PER AL RECORD.

En cap cas FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, no pot fer servir les dades personals dels usuaris per a finalitats que no siguin les esmentades més amunt, tret que hi hagi un advertiment previ al lloc web, amb un termini raonable perquè l'usuari s'hi pugui oposar.

Els usuaris poden exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant una comunicació dirigida a FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, a l'adreça electrònica  info@funerariasantacoloma.com o bé per correu postal dirigit a FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, Avda. Francesc Macia, 7. 08921 Santa Coloma de Gramanet. 

FUNERÀRIA DE SANTA COLOMA SL, no cedirà les dades personals dels usuaris que s'obtenen per mitjà del web a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia o desavinença, les parts acorden sotmetre's, d'acord amb la seva lliure elecció i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què tinguin dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del client.

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, puede cambiar la configuración de cookies en cualquier momento. Més informació